Algemene voorwarden

Artikel 1 Definities
1. Healthy Rebel, handelsnaam Laura Rebel, gevestigd te Huizen, KvK-nummer 69973407, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien in een aanbod geen afwijkende aanvaardingstermijn is gesteld, is een aanbod 30 kalenderdagen na de intake geldig.
2. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Het aanbod bevat het tarief voor het gekozen traject, consult of de gekozen cursus inclusief btw. Kosten die hiermee samenhangen, waaronder maar niet beperkt tot supplementen en laboratoriumonderzoek, komen voor rekening van klant en zijn hier niet bij inbegrepen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke trajecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te vergen. Indien wordt overeengekomen dat in fases wordt gefactureerd is dienstverlener gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Zowel de methode van betaling als de betaalmomenten zullen onderling worden overeengekomen bij het tot stand komen van de overeenkomst.
5. Dienstverlener is gerechtigd bij betaling in termijn extra kosten in rekening te brengen.
6. In geval van online diensten en/of producten dient de betaling altijd voorafgaand aan de toegang te zijn voldaan.
7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Vergoedingen zullen binnen een lopende overeenkomst niet worden verhoogd.
8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. In geval van een overeengekomen vooruitbetaling dient de betaling te allen tijde uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van een consult te zijn voldaan.
9. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur en het vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar. Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van de afgesloten polis.
10. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.


Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant is er zelf verantwoordelijk voor wijzigingen door te geven, zoals een wijziging in medicatie.
4. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
2. Dienstverlener is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
3. De door dienstverlener aangeboden werkzaamheden dienen als aanvulling op reguliere geneeswijzen, maar bieden geen vervanging. Klant dient bij klachten eerst een behandelend arts te raadplegen.


Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd voor particulieren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van een eerste consult wordt 30% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van een traject zullen de tot dan toe gebruikte consulten, gewerkte uren en gemaakte kosten direct in rekening worden gebracht.
4. Een los consult kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt het consult te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een consult binnen een traject, waarbij een verplaatst consult te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.
No-shows worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
5. Indien klant te laat is voor een overeengekomen consult, komt deze tijd te vervallen zonder recht op verrekening van het bedrag.
6. Bij annulering van een sprekersopdracht worden de volgende voorwaarden gehanteerd: bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht; annulering tussen 4 en 3 kalenderweken voor aanvang resulteert in betaling van 50% van de kosten; bij annulering tussen 3 en 2 weken voor aanvang is klant gehouden 75% van het bedrag te voldoen en bij annulering binnen 2 weken wordt het gehele bedrag opeisbaar.
7. Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
9. Eenmaal opgestuurde onderzoeksmaterialen voor een laboratorium kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde worden doorberekend.

Artikel 8 Online cursus
1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.
2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar komt, wordt bij annulering het aankoopbedrag naar rato verrekend, tenzij de cursus zakelijk is aangeschaft.
3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
7. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
8. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
12. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
13. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmerenof bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Workshops
1. Dienstverlener behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. Ingeval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
2. Indien een workshop offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op uit kan oefenen, is dienstverlener gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan dienstverlener worden doorgegeven.
4. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer dienstverlener in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal
staan, is tevens toestemming van hen nodig.
5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 10 Overmacht
1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Dienstverlener geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij klant.
3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
5. Indien na het gebruik van aangeraden supplementen geen vervolgafspraak wordt gemaakt, is klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig stopzetten of afbouwen van het gebruik.
6. Indien gebruik wordt gemaakt van online contact is klant zelf verantwoordelijk voor goede software en een internetverbinding.
7. Dienstverlener heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen door derden, zoals uitslagen van het labonderzoek.
8. Een online cursus is geen vervanging van medisch advies, maar dient klant enkel in staat te stellen actief aan de slag te gaan met gezondheid.
9. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan het bedrag door dienstverlener in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
10. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
2. Het is klant niet toegestaan tijdens een consult beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend
3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
4. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
2. Dienstverlener is bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de Algemene Verordening gegevensbescherming, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de beroepscode van beroepsvereniging en de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen. Op grond van deze regelgeving is dienstverlener gehouden
aan een medisch beroepsgeheim en dossierplicht.
3. Dienstverlener zal medische dossiers, in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 20 jaar vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven bewaren. Voor minderjarigen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het achttiende levensjaar. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener.
2. Dienstverlener dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
3. Indien partijen er samen niet uitkomen, heeft klant de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtprocedure van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen.
4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.